Защита на личните данни

  Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от сдружение „НИМ анимейшънс-училище за кино и телевизия“ дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

   

  1. Данни за администратора и за контакт с него.

  Сдружение „НИМ анимейшънс-училище за кино и телевизия“ е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените й от закона правомощия, като седалището и адресът на управление на сдружение „НИМ анимейшънс-училище за кино и телевизия“ гр.София жк Дружба 1 бл 42 ап.71 – на който адрес може да изпращате по пощата искания до сдружение „НИМ анимейшънс-училище за кино и телевизия“ като администратор на данни. Исканията си може да отправяте и на електронен адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

  1. Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните.

  С Длъжностното лице за защита на данните на сдружение „НИМ анимейшънс-училище за кино и телевизия“ – Цветанка Николова, може да се свържете на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

  1. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

  Сдружение „НИМ анимейшънс-училище за кино и телевизия“осъществява правомощията, предвидени в Закона за адвокатурата, Закона за правната помощ и други нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

  • Обучаване на деца до 17г. В областта на визуалните изкуства.
  • Изпълнение на други функции, определени от закона.

              При упражняване на правомощията си сдружение „НИМ анимейшънс-училище за кино и телевизия“ обработва лични данни на служители, доставчици и клиенти и други лица, основно в изпълнение на свои законови задължения – основание за обработване на данни по чл. 6, пар. 1, б. „в“ и „д“ от Регламента. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност, семейната идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

              За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, сдружение „НИМ анимейшънс-училище за кино и телевизия“  обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

              Когато сдружение „НИМ анимейшънс-училище за кино и телевизия“ обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

              Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

  1. Категории получатели на данни извън сдружение „НИМ анимейшънс-училище за кино и телевизия“.

  Сдружение „НИМ анимейшънс-училище за кино и телевизия“ не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

  Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

  • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР и др.п.);
  • Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;
  • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с лица-субекти на данни.

   

  1. Срок за съхранение на данните.

  Като администратор на данни сдружение „НИМ анимейшънс-училище за кино и телевизия“  обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

  За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения, а останалите данни се съхраняват за срок между 2 месеца и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

  1. Права на физическите лица-субекти на данни.

  Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

  • Право на достъп;
  • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
  • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
  • Право на ограничение на обработването;
  • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
  • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
  • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

  Горните права може да упражните чрез отправено искане до сдружение „НИМ анимейшънс-училище за кино и телевизия“ (писмено или по електронен път) в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на сдружение „НИМ анимейшънс-училище за кино и телевизия“.

  Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

  Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – гр. София.

  1. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

  Сдружение „НИМ анимейшънс-училище за кино и телевизия“ не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

   

  1. Въведени от сдружение „НИМ анимейшънс-училище за кино и телевизия“ мерки за защита на личните данни.

  С Вътрешни правила на сдружение „НИМ анимейшънс-училище за кино и телевизия“ за мерките за защита на личните данни, приети с Решение от 01.09.2019г.  са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679, като пълният текст на Вътрешните правила може да видите тук.

  Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в сдружение „НИМ анимейшънс-училище за кино и телевизия“, може да получите от Длъжностното лице по защита на данните на Цветанка Николова – ел. Адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

   

   

  „НИМ анимейшънс-училище за кино и телевизия“

  Nim animations logo